تقدیر از برندگان مسابقات طناب زنی منطقه ٤

تقدیر از برندگان مسابقات طناب زنی منطقه ٤