تقدیر از دانش آموز عزیزمان برای کسب رتبه ١ مشاعره منطقه ٤

تقدیر از دانش آموز عزیزمان برای کسب رتبه ١ مشاعره منطقه ٤