حضور مامورین عزیز شهرداری، نصب و آموزش صحیح بازیافت

حضور مامورین عزیز شهرداری، نصب و آموزش صحیح بازیافت