مسابقات طناب زنی

شرکت فرشته های همیشه بهاری در مسابقا طناب زنی

گزارش تصویری