آموزش مجازی

 
•پایه دوم و سوم 

 


"عنوان: طریقه اتصال دندانه به "د" و "ک"


یادآوری اصول خط زمینه و شیب کلمه"

 

 •پایه چهارم پنجم ششم

 


تحریر بیت: 


درون خانه خزان و بهار یک رنگ است،


ز خویش خیمه برون زن بهار را دریاب 


"صائب تبریزی"


تمرین اتصالات: دندانه به ک، دندانه به ه و اتصالات دندانه یا حروف ج چ ح خ به حرف ر ز .