••آموزش مجازی••

•پایه اول

•پایه دوم

•پایه سوم

•پایه چهارم

•پایه پنجم

 

•پایه اول

 

"نرم افزار Paint"

 

•پایه دوم

 

 

"Windows"

 

•پایه سوم

 

"نرم افزار Word"

 

•پایه چهارم

 

 

"نرم افزار PowerPoint"

 

•پایه پنجم

 

"نرم افزار Excel"

 

•پایه ششم

 

"Internet"