••آموزش مجازی••

 

•پایه اول

 

"نرم افزار Paint"

 

•پایه دوم

 

 

"Windows"

 

•پایه سوم

 

"نرم افزار Word"

 

•پایه چهارم

 

 

"نرم افزار PowerPoint"

 

•پایه پنجم

 

"نرم افزار Excel"

 

•پایه ششم

 

"Internet"