زهرا ایپکچی

مربی مهارت های زندگی

رزومه

 

فاطمه درخشان پور

مربی خط

رزومه

زهرا رستگارنجمی

مربی کامپیوتر

رزومه

شهناز امامی

سوپروایزر زبان انگلیسی

رزومه

مژده جهاندوست

مربی زبان

رزومه

 

پریسا ذکاوت

مربی زبان

رزومه

 

آزاده محمودی

مربی زبان

رزومه

صنم ناصری

مربی زبان

رزومه

ندا رحمانی

مربی زبان

رزومه