آه از آن رفتگان بی برگشت...

آه از آن رفتگان بی برگشت...